POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

MARCIN KRZYŻANOWSKI MK MEBEL

 

1.       Postanowienia ogólne

1.1.    Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych przez administratora tych danych, którym jest Marcin Krzyżanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Krzyżanowski MK MEBEL z siedzibą w Warszawie (03-642), przy ul. Penelopy 19, NIP: 5241640608, REGON: 017409760 (zwany dalej „MK MEBEL”).

1.2.    Prowadząc stronę internetową pod adresem www.mkmebel.com.pl, MK MEBEL dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Klientów, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych MK MEBEL. Przetwarzając dane osobowe Klientów MK MEBEL zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

2.       Dane osobowe

2.1.    Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem www.mkmebel.com.pl, Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez MK MEBEL.

2.2.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.

2.3.    Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez MK MEBEL jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej “RODO”).

2.4.    Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez MK MEBEL narusza przepisy RODO.

2.5.    Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu zawarcia umowy, realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy lub realizacji obowiązków nałożonych na MK MEBEL przepisami prawa powszechnie obowiązującego np. dane zawarte w dokumentach sprzedażowych (np. fakturze VAT) są przez MK MEBEL przetwarzane ze względu na to, iż przepis prawa nakazuje dokumentowanie w określony sposób sprzedaży, wskazuje zakres danych, który na tego typu dokumencie musi się znajdować oraz precyzuje czas, przez jaki te dane jesteśmy zobligowani do przechowywania.

2.6.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które MK MEBEL przetwarza w celach marketingowych oraz badania satysfakcji przetwarzanie są do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

2.7.    Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie MK MEBEL czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podwykonawcom.

2.8.    W sytuacjach i na zasadach szczegółowo określonych w art. 15-22 RODO, MK MEBEL zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z RODO:

·         prawa do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez MK MEBEL,

·         prawa dostępu do treści własnych danych osobowych (ich kopii) oraz ich poprawiania,

·         prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów MK MEBEL, jeżeli:

o   dane osobowe Klienta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których są przetwarzane,

o   Klient wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

o   Klient wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma innych uzasadnionych podstaw przetwarzania przez MK MEBEL, lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych,

o   dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

o   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Jednakże prawo Klienta do żądania usunięcia danych osobowych nie będzie mogło być zrealizowane w zakresie, w jakim MK MEBEL musi nadal przetwarzać te dane, aby wywiązać się z obowiązku prawnego, lub jeżeli dalsze przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń MK MEBEL.

·         prawo do ograniczenia przetwarzania – wstrzymania przetwarzania do czasu wyjaśnienia zgłoszonych MK MEBEL zarzutów Klienta; w razie ograniczenia przetwarzania MK MEBEL może przetwarzać dane osobowe wyłącznie za zgodą Klienta (co nie dotyczy możliwości ich przechowywania lub przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń MK MEBEL),

·         prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych; w razie wniesienia sprzeciwu MK MEBEL nie będzie już mogło przetwarzać danych Klienta do takich celów.

Klient może skorzystać z ww. uprawnień poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail: [email protected],

Jeżeli MK MEBEL poweźmie uzasadnione wątpliwości co do tożsamości Klienta składającego żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Klienta.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można:

·         przesłać e-mailem na adres: [email protected]

·         przesłać pocztą tradycyjną na adres: Marcin Krzyżanowski MK MEBEL, ul. Penelopy 19, 03-642 Warszawa.

Konsekwencją wycofania zgody będzie zaprzestanie świadczenia usług przez MK MEBEL w zakresie objętym wycofywaną zgodą.

2.9.    W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy MK MEBEL przetwarza je dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez MK MEBEL, lub gdy MK MEBEL zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez MK MEBEL danych osobowych Klienta innemu niż MK MEBEL administratorowi danych.

2.10.Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez MK MEBEL przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

3.       Ciasteczka (cookies)

3.1.    MK MEBEL stosuje pliki “cookies”. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze Klienta. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

3.2.    Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych Klienta, co pozwala na automatyczne logowanie czy też zapamiętanie preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze strony internetowej MK MEBEL.

3.3.    Klient ma możliwość zablokowania lub ograniczenia funkcjonalności plików cookies. Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej MK MEBEL, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

4.       Modyfikacja zakresu Polityki Prywatności

4.1.    MK MEBEL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, o charakterze uznaniowym oraz okresowym.

4.2.    Dokonywane zmiany będą uwzględniały wszelkie obowiązujące powszechnie przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych i nie będą naruszały praw osób, których dane dotyczą.

4.3.    Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą publikowane na stronie www.mkmebel.com.pl i będą miały zastosowanie wobec wszystkich Klientów od momentu ich publikacji.