REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

MARCIN KRZYŻANOWSKI MK MEBEL

 

I. Definicje:

1.       Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

2.       Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

3.       Klient - osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która zawarła, lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.       Konsument – Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

5.       Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

6.       Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

7.       Sklep Internetowy - sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mkmebel.com.pl

8.       Sprzedawca – Marcin Krzyżanowski prowadzący na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod firmą MARCIN KRZYŻANOWSKI MK MEBEL z siedzibą w Warszawie 03-642, ul. Penelopy 19, posiadającego numer NIP: 5241640608 oraz REGON: 017409760.

9.       Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 

1.       Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę.

2.       Celem prowadzenia Sklepu Internetowego jest umożliwienie Klientom zapoznanie się z Produktami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość Umów.

3.       Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Produktów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134) w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

4.       W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

5.       Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://mkmebel.com.pl/content/3-regulamin.

6.       Informacje o oferowanych Produktach zamieszczone są na stronie https://mkmebel.com.pl/. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Produktów.

7.       Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Produktów na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się od wyglądu Produktu, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Produktu może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym.  

8.       Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Produktu.

9.       Sprzedawca zobowiązany jest sprzedawać Produkty bez wad. Ewentualne wady Produktu (w tym stanowiące przesłankę obniżenia ceny) są wyraźnie opisane.

III. Warunki zawierania Umowy

1.       Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego przy danym Produkcie podana jest w złotych polskich i zawiera wymagane prawem podatki. O łącznej cenie Produktu (tj. obejmujące podatki) będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i/lub usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

3.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy i szacowanym terminie jej realizacji.

4.       Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Sprzedawcą.

5.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:

a)      udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, 

b)      przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. III.3 powyżej.

IV. Płatność

1.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:

a)      gotówką przy odbiorze Produktu,

b)      przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego

c)       płatnością elektroniczną poprzez platformę Przelewy24

2.       W przypadku wyboru sposobu płatności o którym mowa w pkt. IV.1 lit. a) i b), przy zakupie wybranych Produktów może być wymagana uprzednia wpłata zaliczki w wysokości 20% wartości Produktu. Informacja o konieczności wpłaty zaliczki znajduje się na karcie Produktu (ponad ceną) oraz w elektronicznym koszyku (po dodaniu do niego Produktu) w ramach Formularza Zamówienia.

3.       O ile jest wymagana, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności zaliczki w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.

4.       W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy pomocy gotówki przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności ceny Produktu powiększonej o koszty dostawy (bądź jej części, w przypadku uprzedniej wpłaty zaliczki) przy odbiorze Produktu.

5.       W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności ceny Produktu (bądź jej części, w przypadku uprzedniej wpłaty zaliczki) co najmniej na 3 Dni Robocze przed planowaną dostawą po uprzednim poinformowaniu o jej terminie przez Sprzedawcę.

6.       W przypadku wyboru przez Klienta płatności drogą elektroniczną poprzez platformę Przelewy24, pobierana jest płatność z góry, co oznacza że Produkt zostanie dostarczony dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu Przelewy24

7.       Szczegółowe warunki realizacji płatności za pośrednictwem portalu Przelewy24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.

8.       Umowa sprzedaży wygasa:

a)      w przypadku wyboru formy płatnością elektroniczną poprzez platformę Przelewy24 przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności,

b)      Przy braku dokonania przez Klienta płatności zaliczki w terminie 5 dni od dnia o którym mowa w pkt. IV.3,

c)       Przy braku dokonania przez Klienta dopłaty do zaliczki w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o dostępności Produktu.

d)      w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru przesyłki z Produktem, z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki z Produktem - chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Zamówienia.

V. Dostawa

1.       Sklep dostarcza nabyte Produkty wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Sklep oferuje możliwość osobistego odbioru zakupionych Produktów pod następującymi adresami:

a.       ul. Penelopy 9, Warszawa (03-642 Warszawa)  – magazyn Sprzedającego,

b.      ul. Wysockiego 6, Warszawa (03-371 Warszawa) – sklep Sprzedającego,

c.       ul. Marywilska 44, Warszawa(03-042 Warszawa) – sklep Sprzedającego.

3.       Odbiór osobisty Produktu jest bezpłatny.

4.       Dostawa Produktów realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu przez Klienta transportem firmowym Sprzedawcy, przesyłką kurierską lub przesyłką kurierską pobraniową.

5.       Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że z Umowy lub Regulaminu wynika co innego.

6.       Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego po dodaniu Produktu do koszyka i wpisaniu kodu pocztowego miejsca dostawy w Formularzu Zamówienia. Koszty dostawy mogą się różnić w zależności od miejsca dostawy, wartości zamówienia oraz wagi Produktu.

7.       Termin dostawy Produktu podany jest w Dniach Roboczych na karcie każdego Produktu, chyba że przy składaniu Zamówienia Klient wskaże inny termin. Termin wskazany przez Klienta nie może być jednak krótszy niż termin wskazany na karcie Produktu.

8.       W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uiszczenia przez Klienta zapłaty, stosownie do treści pkt. IV.2 i IV.3., a jeżeli Produkt nie wymaga zaliczki, od dnia złożenia Zamówienia.

9.       W każdym przypadku wydanie Produktu nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia zgodnie z pkt. IV. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.

VI Konto Klienta i newsletter

1.       Klient może założyć swoje konto w Sklepie Internetowym.

2.       Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem:. https://mkmebel.com.pl/logowanie?create_account=1.

3.       Rejestracja konta Klienta wymaga podania:

a)      imienia,

b)      nazwiska,

c)       adresu e-mail,

d)      hasła (oraz powtórzenia hasła),

e)      telefonu,

f)       wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w trakcie rejestracji.

4.       Po kliknięciu w przycisk „Zapisz”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.

5.       Aby uaktywnić założone Konto, Klient powinien wykonać polecenia z wiadomości e-mail - do tego czasu konto pozostanie nieaktywne.

6.       Klient w każdym czasie może zażądać usunięcia swojego konta od Sprzedawcy.

7.        Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:

a)      dokonywanie zakupów za pośrednictwem Strony Internetowej,

b)      wprowadzenie adresów dostawy Produktów,

c)       śledzenie statusu złożonych Zamówień,

d)      modyfikowanie podanych przy rejestracji danych,

e)      przeglądanie archiwalnych Zamówień,

f)       przypomnienie hasła,

g)      wysłania żądania usunięcia konta Klienta.

8.       Klient może zapisać się na newsletter z ofertą Sprzedawcy po podaniu w polu „Newsletter” widocznym na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akceptacji.

9.       Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

10.   Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

VII. Reklamacje

1.       Reklamacje dotyczące Produktów powinny być składane:

a.       Pisemnie na adres: Marcin Krzyżanowski MK Mebel, ul. Penelopy 19, 03-642 Warszawa,

b.      w formie elektronicznej na adres: [email protected].

2.       W treści reklamacji Klient powinien zawrzeć co najmniej: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju oraz daty stwierdzenia wady Produktu, żądanie sposobu załatwienia sprawy (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy) oraz dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Klientem.

3.       Sprzedawca rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4.       Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji poinformuje Klienta o jej wyniku wraz z uzasadnieniem swojej decyzji. Informacja zostanie wysłana na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VIII. Odstąpienie od Umowy

1.       Konsument  który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).

2.       Do zachowania terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu o którym mowa w pkt. VIII.1.

3.       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.

4.       Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone:

a.       pisemnie na adres: Marcin Krzyżanowski MK Mebel, ul. Penelopy 19, 03-642 Warszawa,

b.      w formie elektronicznej na adres: [email protected].

5.       Wzór formularza odstąpienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

6.       Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. 

7.       Zwrot Produktu powinien nastąpić do magazynu Sprzedającego pod adresem: ul. Penelopy 9 (03-642 Warszawa). Klient powinien uprzednio powiadomić Sprzedawcę - telefonicznie +48 601-74-99-74 lub za pośrednictwem maila na adres: [email protected] - o planowanej dacie zwrotu.

8.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

10.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.

11.   Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13.   Prawo do odstąpienia do umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.       o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.       w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h.      w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.       zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.         o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14.   Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Produktu Konsument powinien dołączyć uprzednio otrzymany paragon lub fakturę VAT.

IX. Postanowienia końcowe

1.       Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.       Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4.       Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5.       Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6.       Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie Zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

7.       Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://mkmebel.com.pl/content/5-polityka-prywatnosci.

8.       Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk.

9.       Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.

10.   W wykonaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:

a.       łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

b.      adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Marcin Krzyżanowski MK Mebel

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

_______________________________

Miejscowość i data

 

Do:

Marcin Krzyżanowski MK Mebel

ul. Penelopy 19

03-642 Warszawa

mail: [email protected]

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)______________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów) ______________________________________________________________

 

 

 

____________________________

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.